aukcija zadruga Optionsena ~lanica grupe ne `eli da prihvati dominantno mi qewe, o spornoj temi se vode intenzivni pregovori. Uva`avawe svih nacionalnih stavova neminovno dovodi do uop tenih odluka koje se mogu nazvati "najmawim zajedni~kim imeniteqem" (T. Raunio). Partijske frakcije EP formiraju i specijalizovane radne grupe, koje se bave odre

stampe, uvek bude pod neèijom kontrolom. Njena velika moã lezi u uverenju ljudi da sve sto je napisano nuzno mora biti i istinito, a to uverenje moze biti sasvim neopravdano. Upravo to je doslo na videlo na poèetku ere ratnog novinarstva, pre otprilike 150 godina, u Engleskoj. Sve poèinje 1854. godine, kada Engleska objavljuje rat Rusiji i kada "Tajms" prvo angazuje jednog oficira da izvestava sa ratista. Ali, posto se njegovi izvestaji nisu pokazali kao prihvatljivi za javno mnjenje, "Tajms" salje prvog profesionalnog izvestaèa. No, on, videvsi pravo stanje vojske, koje nikako nije dolikovalo kraljevskoj gardi, o tome izvestava London, i biva osuðen, kako od svojih urednika, tako i od Vlade i od vojnih komandanata sa fronta. Meðutim, i Vlada i vojska su shvatili znaèaj koji ãe stampa imati za voðenje rata. Stoga vojska i stampa bivaju upuãene jedna na drugu i osuðene da zajedno podnose uspeh i poraz u bitkama koje su uz meðusobnu ispomoã vojevale. Od tada izvestaji sa ratista, opisi bitaka, intervjui sa vojnicima udovoljavaju politikama vlada, zahtevima javnog mnjenja i pomazu dobijanju bitaka i ratova, koristeãi se svim onim manipulacijama o kojima je veã bilo reèi. Najveãa propagandna bitka putem novina voðena je tokom I svetskog rata, jer su novine tada bile veã siroko rasprostranjene, a drugih masovnih izvora informacija nije bilo. Novine su iskorisãene da bi se pripremila javnost za sto laksi prelaz iz mira u rat. Korisãene su i za ulazak raznih vojnih sila u rat, kao npr. SAD. Bile su i u sluzbi opravdavanja svih ratnih zverstava, da bi po zavrsetku rata i suoèavanju sa istinom o desavanjima novine bile izlozene velikom moralnom padu i gubitku kredibiliteta.

The numbers next to each phrase or phrase signifies how frequently we detected them and their variants to the web page.

25 Hiqadu qudi/U moje grudi/ Ve~eras gleda/A ja jo igram/Za tvoje o~i Mokra do ko`e/I svi se lo`e/Trista stepeni/A ja jo igram/Za tvoje o~i. 26 Dok je u prvobitnom turbo-folku karakteristi~na upravo centriranost na glas.

Facebook is a significant channel for almost any small business' electronic advertising and marketing. 72% of shoppers and almost every Millennial expects your to possess a existence on Fb.

Utilize the meta viewport tag from the to established the viewport into the product’s display screen dimensions. It need to seem like this: .

A sta se danas podrazumeva pod propagandom? Bez obzira na to sto je u upotrebi od davnina, pojam propagande se u enciklopediji po prvi set nasao 1929. godine, u fourteen. izdanju Britanike. Danas postoje na desetine razlièitih definicija ovog pojma. Sve a person se mogu svesti na sledeãe: "Propaganda je sirenje ideja i stavova radi stvaranja spremnosti za odreðen naèin postupanja". Valja navesti da mozemo razlikovati vise vrsta propagande. S obzirom na njenu drustvenu vrednost i korisnost, ona moze sluziti sirenju bilo korisnih bilo stetnih stavova i ideja.. Prema sadrzaju, ona moze biti politièka ili komercijalna. Na osnovu toga da li zeli da iznese ciljeve ka kojima je usmerena, ona moze biti "bela" ili otvorena, odnosno "crna", tj. skrivena. Podela propagande se vrsi i na osnovu vrste sredstava putem kojih se siri na onu koja se prenosi usmenim putem, stampom, radiom, televizijom itd.. Da bi se ovim putem ostvario postavljeni cilj, neophodno je drzati se odreðenih propagandnih naèela. Èetiri su osnovna naèela svake uspesne propagande. Prvo meðu njima je naèelo percepcije, koje kaze da poruka mora biti keyãena, a to pretpostavlja da ona bude dostupna primaocu, npr. da se emituje u udarnom terminu na televiziji ili pak da se naðe na prvoj ili poslednjoj strani novina. Poruka mora da bude privlaèna, da bi privukla paznju populacije kojoj je namenjena, a to podrazumeva da bude intenzivna, neobièna, da izaziva znatizelju.

Evropa XVIII veka prolazi kroz buran time period. Stalna ratovanja i sukobi velikih sila, preraspodela teritorija i mirovni ugovori koji ne dovode do resenja, veã "u sebi nose klicu narednog sukoba", podstièu, s jedne strane, intelektualnu elitu da se pozabavi moguãnostima drugaèijeg ureðenja svetskog poretka, a s druge strane, narod da oruzjem ustane protiv dekadentnog monarhizma. Opste nezadovoljstvo kulminiralo je Francuskom revolucijom, ali tu se nije i zavrsilo. Protiv Francuske republike monarhistièke sile Evrope zapoèinju koalicione ratove. Ubrzo, pak, Pruska, jedan od koalicionih partnera, zadovoljna teritorijom koja joj je pripala posle podele Poljske, izlazi iz koalicionog rata, potpisavsi sa Francuskom 1795. mir u Bazelu. Iste godine, podstaknut potpisivanjem pomenutog mirovnog sporazuma, kenigsberski profesor, Imanuel Kant, pise, u formi mirovnog ugovora, svoj spis Veèni mir. Svestan èinjenice da mir u Bazelu po svojim idejama nije blizak pacifistièkim idealima kojima je sam naklonjen, Kant ovim svojim spisom pozdravlja kakvu-takvu politiku mira, otvoreno se stavljajuãi na stranu republike, ukazujuãi na smernice za ostvarenje kosmopolitskog drustva.

Lukiã i Jovanoviã (2003-a) su, na uzorku od 1200 zena sa decom, koje su (bile) u braku i imaju radno iskustvo, nasle da u Aukcija slika kolektivima u kojima veãinu èine muskarci forty four% ispitanica smatra da se oni sa potcenjivanjem odnose prema koleginicama. Bez obzira na polnu strukturu kolektiva ­ u sixty% sluèajeva ispitanicama je direktno nadreðen muskarac. Autorke zakljuèuju da je "jos uvek ziva praksa uskraãivanja jednakih sansi zenama za napredovanje, odnosno da postoje "nevidljive prepreke" koje stoje na putu zenama do odgovornijih pozicija". Istrazivanje koje je sprovedeno tokom aprila, maja i juna 2003. godine na uzorku od oko a hundred visoko obrazovanih zena iz razlièitih delatnosti, od kojih je oko fifty na rukovodeãim polozajima razlièitog nivoa ­ menadzerke, a oko 50 na nerukovodeãim (Smiljaniã, u pripremi), pokazalo je da su zene generalno zadovoljne moguãnosãu za napredovanjem u ustanovi u kojoj rade (njih 72%). 35% ispitanica slaze se sa stavkom "Mislim da se u nasem drustvu negativno ocenjuju zene koje imaju uspesne karijere" (od toga 7% u potpunosti). Sa sadrzajem stavke "Èini mi se da neke moje kolege smatraju da zene nisu podjednako dobri radnici kao muskarci" slaze se 40% ispitanica (od toga fourteen% u potpunosti). Sa stavkom "Mislim da muskarcima nimalo ne smeta da im zena bude sef" ne slaze se forty four% ispitanica (od toga eighteen% u potpunosti), a slaze 28%. U okviru istrazivanja voðen je i kraãi razgovor sa svakom od njih o tome da li vide nekakve prepreke u napredovanju u karijeri koje bi bile specifiène za zene (odgovori nisu bili ponuðeni).

Èokolada je presla dug set od trenutka kada ju je Hernan Kortes doneo u Evropu. Prosavsi mnoge modifikacije, od njenog dolaska u Svajcarsku poèinje 'èokoladna revolucija'. Mnogi tadasnji pioniri su stvorili imena koja i danas znamo kao simbol ove zemlje. Postojanje klisea nije nista novo, ali Svajcarci bi vise voleli da njihovu zemlju upoznamo i na drugi naèin. I pored toga, male porodiène fabrike i idilièna slika koju get more info ceo svet ima ne moze tako lako da nestane. Ipak, svajcarske kompanije su deo globalizovanog sveta koji je sve èesãe kritikovan kao politièka masina za bogaãenje bogatih.

ene u finansijske institucije, koje im omogu avaju da daleko br`e iza

4Dolarizacija je proces be`awa iz doma e valute, usled valutne nestabilnosti. Sva potra`ivawa se denominiraju u stabilne svetske valute, da bi im se sa~uvala vrednost.

If you use parameters in the URL like session IDs or sorting and filtering, utilize the rel="canonical" tag to tell search engines which Variation of Individuals pages is the initial.

When chocolate came from Spain to France (due to court marriages), this basic sharp, really concentrated consume was diluted with drinking water, wine and beer. If they'd only additional milk, they would have appreciated the 1st very hot chocolate as we realize it today. Though the enlargement of chocolate came Using the Italian explorers who were a lot less egocentric in trying to keep The trick of chocolate. Actually, the initial sound consuming chocolate click here was most likely built in Italy, but they didn't seem to treatment an excessive amount about that so We've got no specific information.3 From the start from the nineteenth century when chocolate came to Switzerland, lots of "firsts" were being created there. The main chocolate manufacturing facility in Switzerland was opened by François-Louis Cailler in 1819, who founded the main brand name of Swiss chocolate, continue to in existence right now underneath the patronage of Nestlé business. Charles-Amédée Kohler was the first one particular To place hazelnuts in chocolate. Then Daniel Peter, seven yrs right after creating the factory with François-Louis Cailler, manufactured the main milk chocolate in 1875. The greatest inventor in technological way was Rodolphe Lindt, who Increased chocolate production in 1879 by setting up a different process identified as "conching" that's refining, Hence producing the first chocolate that melts with your mouth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *